Segons les dades proporcionades per la Conselleria d’Educació en la mesa tècnica del passat 20 de maig, USO constata que el sector concertat continuarà estant infradotat (respecte a l’ensenyament públic) pel que fa a l’atenció d’alumnes amb necessitats de suport educatiu.

L’administració sacrifica per criteris econòmics, el principi d’integració i inclusivitat que proclama la LOMLOE, mantenint la mateixa dotació global que tenien els centres concertats abans de l’aprovació de la citada Llei orgànica i sense tenir en compte les enormes conseqüències negatives de la crisi sanitària de la COVID per a l’alumnat vulnerable.

La conselleria estableix un màxim d’hores per centre per a l’atenció d’aquest alumnat, contradient el plantejament de la futura llei educativa balear.

Malgrat que USO ha sol·licitat repetidament a la Conselleria  que informi de la dotació de personal d’atenció a la diversitat dels centres públics, avui dia, es continua ocultant aquesta informació.

Mentrestant, Educació pretén que els membres de la mesa de centres concertats siguin els responsables de la distribució de les hores de dotació a la concertada. La qual cosa implica necessàriament que alguns centres vegin minvats els seus recursos amb el mateix nombre d’alumnes amb necessitats respecte als cursos anteriors.

És important assenyalar que la causa per la qual en l’últim curs, enmig d’una situació d’emergència sanitària i educativa, el nombre d’alumnes amb necessitat de suport hagi disminuït es deu exclusivament al fet que els professionals encarregats d’aquest diagnòstic han hagut d’ocupar places de tutor de les aules desdoblades a conseqüència  de la  COVID. En realitat, el nombre d’alumnes amb necessitats no sols no ha disminuït, sinó que, lògicament, s’ha disparat.

A més de la insuficiència de recursos humans per a atendre degudament  a l’alumnat amb necessitats específiques s’afegeix el dèficit de la partida de despeses de funcionament dels col·legis, que reben els fons en igual quantia des de 2009, malgrat les promeses -incomplides- d’actualitzar-los per part de l’equip actual.

Exigim l’increment del 2% i l’actualització del 0,9% també per als professionals de l’ensenyament concertat

El Govern ha aprovat una pujada de sou del 0,9% i una altra del 2% als seus funcionaris docents que es recuperarà el gener de 2023, segons ha anunciat la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez.

Des del nostre sindicat, instam el Govern a aplicar aquesta pujada salarial també als professionals de l’ensenyament concertat, ja que aquests també formen part de la xarxa de centres sostinguts amb fons públics.

Reivindicam també la reactivació de l’acord de millores laborals compromès en 2016 i altres millores per al personal d’administració i serveis, per a la plena equiparació.

Recordar que USO va presentar esmenes al Projecte de Llei de Pressupostos de la CAIB per a 2021 on es sol·licità que les limitacions a la despesa no repercutissin en els salaris dels professionals de la comunitat educativa, ja que han demostrat una capacitat de treball i d’adaptació extraordinaris i han permès el dret a l’educació amb el màxim de garanties possibles.

Des del nostre sindicat continuam reivindicant la reactivació del desenvolupament de l’Acord 2016 i altres millores sociolaborals:

Finançament del 2n i 3r sexenni i establir un calendari de pagament del 4t i 5è .

  1. Finançament i planificació de la paga de 25 anys del VI CONVENI DE CONCERTADA i el XIV D’ATENCIÓ a la DIVERSITAT.

III. Establir l’import dels sexennis equivalent al que reben els docents de la pública.

  1. Augmentar els mòduls de concert perquè se’ls incrementi els salaris al personal d’administració i serveis.
  2. Reduir la jornada lectiva en les etapes d’infantil, primària i ed. Especial.
  3. Equiparar la dotació del personal d’atenció a la diversitat.

 

VII. Equiparació retributiva en tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.

VIII. Equiparar les 2 setmanes addicionals de permís de paternitat (com els funcionaris).

  1. Reduir la jornada lectiva als majors de 55 anys.
  2. Ampliació de les jubilacions parcials, entre altres…