De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament:

 • UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS
 • CIF: G07322399
 • Adreça: CARRER CIGNE Nº 17
 • 07006, PALMA DE MALLORCA
 • Telèfon 971277914
 • Email: administracion@usoib.es.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 • CONTACTE:http://www.protecmir.com
 • EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

Quines dades tractem?.

En UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat a la nostra pàgina web, dins de la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtingudes a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: administracion@usoib.es.

Amb quina finalitat tractem les seves dades de caràcter personal?.

UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

 • Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.
 • Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

Conservem les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per dur a terme les finalitats del tractament, i per complir amb el que disposa la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció dels fins del tractament i amb caràcter general:

 • Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservades durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’ n puguin derivar.
 • Les dades personals que ens proporciona per gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, assegurant la integritat i confidencialitat dels mateixos. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’ eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI, l’ estat de la tècnica d’ acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’ aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?.

La legitimació per tractar les seves dades de caràcter personal està basada en:

 • L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com, per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre (LOPDPGDD).
 • El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de curriculum vitae, participació en activitats o concursos, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).
 • El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).
 • La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els nostres serveis i o per gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en aquells supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se li demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que disposen els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal per tal de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?.

Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’ entitat, llevat d’ obligació legal. No obstant això, l’ informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’ encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’ un servei per a l’ entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com a tercers receptors per transferència en el correu electrònic: administracion@usoib.es. A més de l’ anterior, l’ entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’ acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferències internacionals de dades.

Quins drets té [vostè] quant al tractament de les seves dades personals?

Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, cas en el qual la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS a CARRER CIGNE Nº 17, CP: 07006, PALMA DE MALLORCA o a l’email administracion@usoib.es. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptades durant la navegació a la pàgina web i/o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’ entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat d’UNIÓ SINDICAL OBRERA ILLES BALEARS fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ID d’usuari associada al seu compte a les xarxes socials,  i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers a la xarxa social.

L’ entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’ informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i se’ n vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que hi interactuïn, llevat que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si en fa ús.