MESA CONCERTADA 03-06-2021

 • En la mesa de concertada celebrada en el dia d’avui, Educació s’ha compromès a mantenir la dotació econòmica especial d’aquest curs per al pròxim any, però tot depèn del vistiplau de la Conselleria d’Hisenda.
 • USO denuncia que durant aquest curs i cursos anteriors, hem sofert la infradotació de recursos pel que fa a  l’atenció als alumnes amb necessitats educatives.
 • Des del nostre sindicat hem manifestat que a causa dels protocols Covid d’aquest curs, on s’han desdoblat moltíssimes aules, el professorat d’atenció a la diversitat ha hagut d’exercir de tutor, i, per tant, no ha pogut dur a terme les seves tasques específiques d’atenció a la diversitat.
 • Valoram la gran labor realitzada pels professors, els quals són uns autèntics professionals i la vocació pel seu treball els ha portat a implicar-se i dedicar moltes hores de més, però aquesta situació no es pot tornar a repetir. Caldrà veure si s’han de tornar a dividir aules. En cas de donar-se aquesta situació, la Conselleria haurà de proporcionar més professors Covid per tal d’evitar recórrer als professionals d’atenció a la diversitat.
 • USO ha sol·licitat repetidament que la Conselleria informi de la dotació de personal d’atenció a la diversitat que, avui dia, tenen els centres públics, informació que la Conselleria continua ocultant al sector concertat.
 • La insuficiència de recursos humans per a atendre degudament l’alumnat amb necessitats específiques s’uneix a un enorme dèficit de la partida de despeses de funcionament dels col·legis, que reben els fons en igual quantia des de 2009, malgrat les promeses -incomplides- d’actualitzar-los per part de l’actual equip. L’alumnat amb necessitats dels centres concertats, també es mereixen una educació de qualitat.
 • Des del nostre sindicat demanam que es mantengui la dotació addicional actual a tots els centres i es faci un esforç per incrementar-la en aquells que han notificat un augment de les necessitats i d´altra banda, la revisió a l’alça la dotació bàsica per a donar estabilitat professional i laboral als professionals dels equips de suport.

PRINCIPALS MESURES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT DAVANT LA COVID-19 PER AL PROPER CURS 2021-2022.

 • A la reunió d’avui, dimecres dia 3 juny, hem tractat l’esborrany de resolució conjunta d’Educació i Salut de mesures COVID19 per al proper curs.
 • El Conseller d’Educació ha recordat que no s’ha tancat cap escola al llarg de la pandèmia i que els criteris sanitaris han prevalgut per davant dels pedagògics. Ha remarcat que cal avançar cap a la presencialitat total mantenint les distàncies de seguretat, la ventilació creuada i els filtres HEPAs a les aules.
 • El director general, Antoni Morante, ha parlat dels protocols, remarcant que  la intenció és mantenir els criteris sanitaris, amb temps suficient per poder planificar el curs vinent. Proposen grups de convivència estable a l’EI, PRI i EE garantint la presencialitat i l’atenció als alumnes amb necessitats educatives. Es pretén l’ús obligatori de mascareta a partir de 1r de Primària (6 anys) amb possibles modificacions segons el que digui el Servei de Salut. Els grups de convivència estable podran reduir la distància, però a partir de 6 anys duran mascareta. Es determinaran 2 escenaris:
 • Nivell 0-2:  Amb la distància d’1,2 m. mascareta, higiene de mans i ventilació creuada.
 • Nivell 3 i 4: Incrementant la distància a 1,5 m a partir de 3r d’ESO, on es podria passar a l’escenari semipresencial si hi ha informe favorable. Es mantindria mascareta, higiene de mans i ventilació creuada.
 • Les ràtios que es proposen serien les “normals”, és a dir, les anteriors a la pandèmia.
 • L’alumnat d’aules UEECO tornarà tenir assignat un grup de referència, de les activitats del qual en podran participar. • Es reactivarà l’escolarització combinada entre centres d’educació especial i ordinaris. • Activitats extraescolars: es mantendrà el protocol actual, amb grups de convivència estable. Aquest protocol pot ser modificat pel setembre, si ha millorat la situació sanitària. • Altres mesures preventives: semblants a les del curs actual. Es reduirà la freqüència de neteja de superfícies.
 • També ens han informat dels canvis als annexos i que aquests es publicaran previsiblement el dia 8 de juny.

VACUNACIÓ PROFESSIONALS CENTRES EDUCATIUS

 • Des de Educació han enviat tots els llistats a Salut i no se n’enviaran de nous. Si algun treballador hagués quedat fora ja serà vacunat segons li pertoqui per grup d’edat. La Directora General de Salut ha informat sobre que l’administració de la 2ª dosi per a treballa-dors de centres es durà a terme se-guint el mateix ordre d’administració de la 1ª i que és té la intenció de vacunar a la població d’entre 12 i 16 anys abans de l’inici del nou curs. USO ha tornat a demanar que no s’apliqui el descompte so-bre les baixes laborals causades pels efectes de la vacuna.

ACORD DE 2016 DE MILLORES SOCIOLABORALS I ALTRES

 • El Director General de Planificació ha dit que el Govern de moment no contempla activar millores sociolaborals en cap sector depenent del pressupost públic.
 • Sobre la jubilació parcial  la Conselleria es compromet a estudiar si es pot dedicar una partida econòmica per ampliar l’Acord de jubilació parcial a 2022.
 • Sobre els increments salarials 2019 i 2020: Als docents en pagament delegat se’ns aplicarà els mateixos increments que als treba-lladors públics de la CAIB: 2% sobre triennis a efectes d’1 de gener de 2020 i 0’9% sobre sou base i triennis a efectes d’1 de gener de 2021. L’augment encara ha de ser aprovat pel Consell de Govern.

Us mantindrem informats.