MESA CONCERTADANous esborranys currículums LOMLOE d’ESO i de Batxillerat.

Des de Conselleria se’ns ha informat sobre algunes de les modificacions efectuades als primers esborranys de currículums Illes Balears ESO i Batxillerat i s’ha donat resposta a qüestions tècniques plantejades per les diferents organitzacions sindicals i patronals representades.

Educació ha afirmat  que la implantació dels nous currículums no té perquè provocar una pèrdua d’hores o de llocs de feina a Concertada perquè diuen haver previst mesures de flexibilització per a poder mantenir la dotació horària del professorat que perd hores a les seves assignatures de cara al curs vinent. Una d’aquestes mesures és la possibilitat d’oferir assignatures optatives que poden esser impartides per professors de qualsevol titulació.

Tant el director general d’ordenació, planificació i centres com els tècnics d’Ordenació ens han confirmat que una assignatura podia ser impartida per més d’un professor a un mateix grup ja que no hi ha cap impediment normatiu, sempre i quan els professors comptassin amb la titulació adequada per impartir la matèria i d’aquests es fes càrrec de la seva titulació.

Per altra banda, davant l´al·luvió de queixes per part del professorat i del personal d’administració i serveis des d´USO, hem sol·licitat, una altra vegada, una moratòria a l´aplicació del nou currículum de la LOMLOE,  donant la possibilitat d’ajornar la seva aplicació i dur a terme un desplegament progressiu i flexible en els pròxims cursos.

També hem insistit en l´increment de burocràcia que suposa l´aplicació dels currículums per als docents, a causa de la celeritat amb la qual es pretenen implantar aquests, i hem demanat una rebaixa de l´horari lectiu per als docents, amb la intenció que es puguin assumir tots aquets canvis normatius.

COMISSIÓ DE CONCERTS

El director general d’ordenació, planificació i centres i la cap del departament de concertada han explicat les variacions previstes per al curs 2022/23 en relació amb la Dotació addicional per atenció a la diversitat per als centres concertats. Es produeix un lleuger augment de la dotació total en relació al present curs. La variació màxima a l’alça o a la baixa d’aquestes dotacions per centre serà de 24 hores.

En els pròxims dies des de Conselleria se’ns facilitarà per escrit la proposta de dotació addicional i se’ns convocarà a una nova Comissió.

Us mantindrem Informats.