Dia 10 de maig, es presenta la mesa social de l´ensenyament concertat a la Cambra de Comerç de Palma. Durant el primer mandat assumeix la presidència Ismael Alonso, secretari general de FEUSOIB i la secretaria, LLúcia Salleres, presidenta d´ Escola Catòlica. Els càrrecs anirant canviant de manera rotatòria i cada any.

PER QUÈ ES FORMA?

Davant l’evolució del sistema educatiu de les Illes Balears i les incerteses que aquest presenta aquestes organitzacions manifesten la seva voluntat de  treballar  en la millora de la qualitat del servei educatiu prestat des de la xarxa de centres concertats de la ciutadania de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

QUI LA FORMA:

  • Organitzacions patronals i Titulars de centres: ECIB, CECEIB, FEIPIMEB, UNAC I FOQUA.
  • Cooperatives d’ensenyament concertat: UCTAIB.
  • Sindicals representatius del sector de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics a nivell autonòmic: USO, STEI, FSIE, UGT i CCOO.

FUNCIONAMENT

TOTES LES ACTUACIONS ES FARAN PER CONSENS I UNANIMITAT.

Totes les organitzacions tenen llibertat d’actuar fora d’aquest consens en plena llibertat i autonomia.

OBJECTIUS DE LA MESA SOCIAL

Seran objectius de la Mesa Social de l’Ensenyament Concertat de les Illes Balears, entre altres, els següents:

  • Formalitzar un fòrum formal adequat en el qual els seus membres puguin consensuar, defensar i/o emparar els seus legítims interessos.
  • Col·laborar amb l’Administració Educativa en la planificació escolar i en la salvaguarda dels drets i les llibertats que, en matèria d’Educació, estableixen la Constitució, Estatut d’Autonomia i la distinta legislació.
  • Formular propostes per aconseguir acords que millorin la qualitat del servei educatiu que es presta a l’alumnat dels Illes Balears i a les seves famílies per part dels centres privats sostinguts amb fons públics i, per extensió, pel conjunt del sistema educatiu autonòmic de la ciutadania de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.
  • Formular propostes per aconseguir acords que millorin les condicions salarials i laborals dels treballadors de l’ensenyament privat concertat, docents i no docents, i que les equiparin amb les dels seus homòlegs de l’ensenyament públic.
  • Formular propostes per aconseguir acords que assegurin i millorin la sostenibilitat dels centres de l’ensenyament concertat.