USO DEMANA L’APLICACIÓ DE LES MILLORES PER ALS TREBALLADORS DE L’ENSENYAMENT DE LES ILLES BALEARS.

, ,

FEUSO ILLES BALEARS, ha registrat un document en el qual sol·licita l’aplicació del decret/Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a l’acompliment de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària (BOE de 8 de març de 2019) per als centres educatius: públics i concertats d’Illes Balears.

El passat 8 de març va sortir publicada la Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a l’acompliment de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària. En el seu preàmbul i Disposició derogatòria única deroga els articles 2, i 4 del Reial decret llei 14/2012. Això comporta la supressió de les mesures imposades pel Reial decret llei 14/2012 en referència d’elevació fins a un 20 per 100 de les ràtios màximes d’alumnes per aula establertes en l’article 157.1.a) de la Llei orgànica 2/2006.

Aquesta llei implica la supressió de les mesures imposades pel Reial decret llei 14/2012 en referència a la taxa de reposició d’efectius inferior al 50 per 100. De facto supressió ja ha estat realitzada per les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, 2017 i 2018 establint ja una taxa de reposició del 100 per 100 per a l’accés als cossos de funcionaris docents en les Administracions Públiques. Aquesta supressió va ser deguda al seu alt impacte en la garantia dels estàndards de qualitat de l’ensenyament que es veuen afectats amb l’elevació del nombre d’alumnes per aula.

Amb aquest decret s’elimina l’increment de la jornada lectiva de la jornada del personal docent que imparteix els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en centres públics i privats sostinguts amb fons públics, fins a un mínim de 25 hores en educació infantil i primària i de 20 en els restants ensenyaments, sense perjudici de les situacions de reducció de jornada contemplades en la normativa vigent i deixar novament marge a les diferents Administracions Educatives per a la regulació de la matèria.

També s’elimina la limitació en les substitucions de professors en els centres docents quan hagin transcorregut deu dies lectius i se substituirà des del primer dia. Des del nostre sindicat volem destacar que l’anterior reforça la sentència guanyada per USO en el Tribunal Suprem que fa referència a les substitucions de les baixes per IT i en períodes vacacionals.

Es restableix la situació anterior al Reial decret llei 14/2012 i s’aplicarà a partir de l’inici del curs escolar immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta, curs 2019/20.

Des de USO hem registrat un document sol·licitant, l’aplicació immediata de les mesures legalment establertes per als docents dels Illes Balears; aplicació de les substitucions des del primer dia dels docents, reducció de la càrrega lectiva de tots els nivells educatius, ja que segons enuncia la llei afecta greument a la qualitat de l’ensenyament i a l’empara de la Llei orgànica 2/2006 d’Educació tots els alumnes i alumnes han de ser tractats en igualtat de condicions de gratuïtat i qualitat d’educació i finalment la revisió de les ràtios professor/alumne dels sectors públic i concertat en les mateixes condicions…

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari