Ordre del dia

En principi la tònica general serà que tot es mantindrà tot igual, excepte variacions quant a nombre d’alumnes o en educació especial amb la classificació de l’alumnat.

Sí se’ns ha deixat molt clar que la situació lluny de ser dolenta econòmicament era crítica i que en funció a això es desenvoluparà el curs que ve.

Avui dia això és el que hi ha, però està pendent d’una remodelació dels pressupostos generals de la comunitat autònoma de l’any 2020.

Hem demanat que es flexibilitzi les ràtios, sobretot en l’etapa de 3 anys, ja que no es podran realitzar sessions de portes obertes per a captació d’alumnat i això dificulta l’omplir les aules.

El procés escolarització es durà a terme si tot va bé a partir del dia 20 de maig i si la situació es compliqués seria a partir de l’1 de juny finalitzant aquest procés el dia al juliol.

Hi ha centres que han tingut una baixa matrícula en la infantil a causa d’una a un canvi de zonificació, s’ha estat flexible perquè s’ha vist que han remuntat una vegada que s’ha adaptat a la nova zona.

Es deixa matricula oberta fins a setembre a aquells centres que tinguin baixa matrícula i no siguin perjudicats per aquesta situació excepcional (batxiller).

Qualsevol variació es tractarà en l’en les taules tècniques pertinents.

La promoció i anirà en funció del grau d’avaluació de l’alumne i la possibilitat de continuar amb èxit el següent curs escolar més que pel nombre d’assignatures aprovades suspeses.

La promoció o no promoció dels alumnes estaran subjectes sempre a la valoració de l’equip pedagògic del centre

No és important la valoració numèrica d’assignatures aprovades o suspeses.

Els PMAR qui la va o no la prendrà serà exclusivament una decisió d’equip pedagògic i no estaran condicionats a si “l’alumne és o no és idoni “.

En els cicles formatius es dóna per descomptat que els alumnes no podran realitzar les pràctiques en empresa, i aquest aspecte no serà un criteri avui dia determinant per a la promoció.

Hi haurà noves instruccions quant a promoció el mes de juliol.

Hem retret que la informació donada des del Ministeri ha estat molt confusa i no ens ha facilitat res la labor ni a pares ni als docents, sobretot en ESO pel fet que la sensació era d’aprovat general.

S’ha aclarit que no és així, no és un aprovat general, encara que se li sembli, però el tercer trimestre no sigui condicionant per a suspendre el curs sí per a augmentar o disminuir la nota.

Es mantindrà la mateixa dotació que en el curs 19/20.

A Sóller s’ha completat amb l’orientador que li faltava com a centre d’una línia ja que era l’únic que faltava.

Des d’USO Illes Balears hem sol·licitat el perquè no ens estaven informant positivament els centres concertats els cicles formatius sol·licitats. La contestació a estat que era un problema estrictament pressupostari, no d’enfocament polític.

En aquest moment ens ha semblat correcta la contestació, també cal dir que altres anys no va anar així, que va ser una aposta política dins de la formació professional en els centres públics i els concertats va ser desigual. Ara hem d’estar vigilants l’any que ve en una situació econòmica més favorable com es desenvoluparan els concerts educatius.

Hi ha hagut una remodelació de les aules concertades amb una redefinició de la qualificació en funció del perfil d’alumnat que tenien i en funció a l’oració del *SAD que han anat analitzant alumne per alumne per a ajustar-se el més possible a la situació actual.

Es manté igual, en funció als criteris publicats per la Conselleria:

cada 200 alumnes o fracció es donarà 1 hora per al reciclatge llibres fins a un màxim de 3 hores

Es deixa claríssim que no ha d’incloure’s a ningú del PAS que estigui en pagament dependent de mòduls de concert en cap *ERTE. En cas que es produeixi podria ser fruit d’impugnació front autoritat laboral competent per part del treballador o els representants dels treballadors.

Per això és importantíssim que es revisi tota la documentació d’aquests.

La jubilació parcial es mantindrà sempre que la disposició econòmica ho permeti, de moment està garantida fins s’indiqui el contrari preveiem que serà fins a setembre o una modificació de la llei de pressupostos.

S’aconsella a totes persones que compleixin requisits dins d’aquest curs escolar avançar la jubilació parcial tot el possible per a evitar possibles e problemes

Se’ns avança que la pujada salarial com la resta dels funcionaris serà possiblement serà 0%

Des d’Escola Catòlica se’ns indica que tenim una reunió per a tancar els criteris de recuperació de jornada del personal d’administració i serveis per a evitar situacions de discriminació enfront d’altres companys que estan sotmesos ERTE’s, l’objectiu és tancar els criteris i evitar problemes en un futur pagament dels mòduls de concert.

Des d’USO també hem sol·licitat que a causa d’aquestes circumstàncies excepcionals es realitzin taules de concertada de manera periòdica ja sigui setmanal o quinzenal, creiem això facilitarà enormement la coordinació i una actuació conjunta.

S’ha demanat no iniciar noves despeses sense assegurar el correcte finançament del compromès avui dia.