Procediment sexennis

,

Comunicat de la Conselleria d’Educació

El  Consell de Govern d’avui ha ratificat l’ Acord de 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears , està previst que aquest Acord es publiqui la setmana que ve en el BOIB.

El pacte setè de l’Acord de 2016 estableix la constitució d’una Comissió de seguiment en els termes següents:

Setè Comissió de Seguiment

  1. A fi de vetllar per l’aplicació d’aquest Acord i, si cal, interpretar-lo, es crearà una comissió de seguiment, presidida pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o per la persona que delegui i integrada per un representant de cada una de les organitzacions que signen el present Acord , així com per un representant de l’Administració de la Comunitat Autònoma nomenat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.
  2. Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, a les sessions de la Comissió de Seguiment hi podrà assistir el personal tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma que el president de la Comissió consideri adequat per assessorar en qüestions puntuals.

Per indicació del director general de Planificació, Ordenació i Centres, us deman que comuniqueu el nom (i càrrec que ostenta) de la persona de la vostra organització que integrarà aquesta Comissió. Ho podeu comunicar responent aquest correu o mitjançant un escrit adreçat al director general de Planificació, Ordenació i Centres.

D’altra banda, el pacte quart, punt segon, de l’Acord de 2016 estableix: Durant l’any 2016, la Comissió de Seguiment prevista en el punt setè d’aquest Acord estudiarà la fórmula per determinar els criteris d’elegibilitat (criteris per determinar l’antiguitat del professorat, criteris per fixar els barems de formació i altres criteris) i lligar l’element de formació al pagament del complement.

El12 d’abril de 2016,  la Mesa tècnica de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears va reunir-se i va acordar que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat elaborassin una proposta   per establir els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement dels sexennis.

D’acord amb el punt anterior, us tramet l’esborrany de la Resolució per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a antiguitat i formació del professorat establert en l’ Acord del 2016.

Us demanam que fins dimecres de la setmana que ve presenteu les observacions i modificacions que considereu oportunes fer a aquest esborrany i, en tenir-les, es convocarà la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2016 per discutir-les i aprovar, si pertoca, una proposta definitiva per tal de publicar-la, el més aviat possible, en el BOIB, i poder iniciar el procediment de reconeixement dels sexennis.

2016-05-30-Resolució procediment sexennis (v10)

Descarrega

2016-05-30-model sol·licitud interessat  (Annex 2)

Descarrega

2016-05-30-model sol·licitud centre a ceu (Annex 3)

Descarrega

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari