FEUSO ILLES BALEARS denuncia que la Conselleria d’Educació discrimina novament a l’ensenyament concertat, aquest cop afecta la recuperació de drets en materia de baixes per incapacitat temporal (IT).
Dissabte passat dia 1 d’octubre 2016, es va publicar al BOIB:

“Acord del Consell de Govern del dia 30 setembre 2016 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en què es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins arribar a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas. ”
Aquest Acord resa que desplegarà els seus efectes l’endemà que es ratifiqui en la taula sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica financera i el calendari de retorn de drets acordat.
Mentre que El Govern va acordar ampliar els supòsits a partir dels quals els docents de la pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran ser beneficiaris de la compensació econòmica en cas de baixa laboral i rebre la totalitat de les retribucions. 
En concret, s’introdueix el supòsit de  baixa per incapacitat temporal superior a cinc dies i a les victimes de violència de gènere que se les compensarà fins al 100 per cent del sou.
FEUSO ILLES BALEARS denuncia que els docents de la concertada se’ns segueixen aplicant uns descomptes que es van començar a aplicar durant la crisi i no s’ha aplicat aquest acord en benefici dels treballadors de la concertada.

FEUSO ILLES BALEARS denuncia aquesta nova discriminació i exigeix a la Conselleria que tingui en compte a la concertada per poder tenir aquestes millores. Recordem que la retallada es va aplicar en el seu moment a la vegada a tots i per tant exigim que la recuperació de drets també s’ha d’aplicar a la concertada a igual que a la pública.

Des de FEUSO ILLES BALEARS denunciem una nova discriminació per part d’Educació cap a la concertada, la qual es veu afectada contínuament pel continu tracte desigual i perjudicial que exerceix la Conselleria a aquest col·lectiu.