Les nostres reivindicacions es materialitzen.

En referència al cobrament de triennis aquesta llei resa: 

“Amb caràcter general, l’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mateix mes en què es meriti i per l’import mensual íntegre, d’acord amb les corresponents taules salarials. En tot cas, l’administració podrà comprovar si l’antiguitat reconeguda pel centre és real i si implica efectivament la meritació del trienni o els triennis finançament del qual es sol·licita, i, amb aquesta finalitat, podrà requerir als sol·licitants tota la informació addicional que consideri necessària. “

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Enllaç a la llei de pressuposts CAIB-2017:

http://www.caib.es/eboibfront/mob/es/2016/10596/589435/ley-18-2016-de-29-de-diciembre-de-presupuestos-gen