FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada, denuncia que l’Administració no compleix i discrimina de nou a l’ensenyament concertat, aquest cop afecta a la recuperació del 37,5% de la paga extra de 2012 i als drets en matèria de baixes per incapacitat temporal (IT).

RECUPERACIÓ PAGA EXTRA 2012

En relació a la recuperació de la paga extra de 2012, recordem que ja ha estat abonada la totalitat d’aquesta paga al personal de l’administració pública, i tot i que a la vista celebrada el passat 8 de març, en relació a la demanda interposada per USO per al sector de l’ensenyament concertat, l’advocat de la CAIB va indicar que s’abonaria aquesta paga abans del mes de juny al col·lectiu de treballadors de l’ensenyament concertat i això no ha estat així.

Posem de manifest que la Conselleria d’Educació esgrimeix que la causa de no pagament, fins a dia d’avui, de les quantitats que fan referència a la recuperació de la paga extra de 2012 i el finançament de les incapacitats laborals, per al sector de la ensenyament concertat, és la falta de dotació pressupostària per part de la Conselleria d’Hisenda, per a aquestes partides en concret.

Destaquem que en l’últim acord de 2016 de millora per al sector concertat d’ensenyament, es va signar el pagament de la recuperació de la paga extra de 2012, en els mateixos termes, és a dir, en temps i forma, que el sector públic el qual ja l’ha cobrat integra.

BAIXES PROGRAMADES PER INCAPACITAT TEMPORAL ES SUBSTITUEIXEN DES DEL PRIMER DIA A LA PÚBLICA.

Pel que fa a les baixes programades per incapacitat temporal, en la pública disposen de substitut des del primer dia, mentre que a la concertada no es disposa d’aquest substitut fins passats 1O dies lectius, la qual cosa és una discriminació pel que fa als drets dels treballadors de la concertada ia l’alumnat, ja que això repercuteix negativament en la qualitat de l’ensenyament.

UNA BAIXA SUPERIOR A CINC DIES ES COMPENSA FINS AL 100 PER CENT DEL SOU A LA PÚBLICA.

D’altra banda el dia 1 d’octubre 2016, es va publicar al BOIB l ‘ “Acord del Consell de Govern del dia 30 de setembre de 2016 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en què es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins arribar a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas. ” Aquest acord resa que desplegarà els seus efectes l’endemà que es ratifiqui en la taula sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica financera i el calendari de retorn de drets acordat. El Govern ja va ampliar els supòsits a partir dels quals els docents de la pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden ser beneficiaris de la compensació econòmica en cas de baixa laboral i rebre la totalitat de les retribucions. En concret, en els supòsits de:

  •  Malaltia greu pel qual una baixa superior a cinc dies es compensarà fins al 100 per cent del sou.
  • Víctimes de violència de gènere.

FEUSO ILLES BALEARS denuncia que als docents de la concertada se’ns segueixen aplicant els descomptes per aquests casos, que es van començar a aplicar durant la crisi ja que no s’ha aplicat aquest acord en benefici dels treballadors de la concertada. En conclusió, des de FEUSO ILLES BALEARS exigim a la conselleria que tinga en compte a la concertada per a l’aplicació immediata d’aquests drets i que les incapacitats temporals laborals dels treballadors de l’Ensenyament Concertat es duguin a terme tal i com resa l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 i en les mateixes condicions que el personal funcionari i laboral de la CAIB, pel qual una baixa superior a 5 dies d’absentisme està compensada fins al 100% del salari.