La FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT D’USO ILLES BALEARS, organització majoritària en l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, denuncia que un cop més, educació vulnera el dret dels treballadors recollit per l’Estatut dels Treballadors de poder reclamar conceptes salarials fins a un any enrere, en aquest cas dels triennis i sexennis dels treballadors de la concertada.

El passat mes, Educació ens va comunicar que, en relació als triennis del professorat dels centres concertats, es va modificar la llei de pressupostos de la CAIB per 2017 per la redacció: “(…) en cas que el titular del centre concertat presenti formalment la sol·licitud de finançament dels triennis amb posterioritat al mes en què es meriten, aquests triennis es financen a partir del primer dia del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud (…) ” Al seu torn en el punt 2 i 3 de la recent: “Resolució del director general de Planificació, Ordenació i centres d’11 de novembre de 2016 per la qual s’aproven els Llistes provisionals de sol.licituds Estimades i desestimades pel Reconeixement del Sexenni “.

Aquests redactats són contradictoris amb el que estableix l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors i sentències recents de TS.

L’administració, com pagadora per delegació de l’empresari, és obvi que no ha d’assumir més responsabilitats que aquelles que assumiria l’empresari en cas que no existís el pagament delegat, però tampoc pot assumir menys (segons reiterat, a més, la recentíssima sentència 780 / 2016 del Tribunal Suprem de 2016.09.27), és a dir, no pot defugir que e13475146_1105501346182756_8818770367699718934_ol treballador esperi fins a un màxim d’un any per reclamar el pagament del sexenni meritat i cadascuna de les successives mensualitats.

Per tant, la retroactivitat no pot limitar com fan els redactats que se’ns comuniquen.

En definitiva vulneren el dret recollit per l’Estatut dels Treballadors de reclamar conceptes salarials fins a un any enrere, conceptes ja recollits en nombroses sentències pel Tribunal Suprem. I més quan l’Administració és la primera a actuar en les actualitzacions salarials a la baixa, just en el moment que es produeixen.

Des de FEUSO ILLES BALEARS denunciem una nova discriminació per part d’ Educació cap a la concertada, la qual es veu afectada reiteradament pel continu tracte desigual i perjudicial que exerceix la Conselleria sobre aquest col·lectiu.

ENLLAÇOS A LES NOTICIES:

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2378846

http://canal4diario.com/2016/11/25/uso-denuncia-la-conselleria-educacion-incumple-estatuto-los-trabajadores-la-escuela-concertada/

http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/25/233348/uso-denuncia-educacio-incumple-estatuto-trabajadores-escuela-concertada.html