Dia 10 de desembre de 2019 ens hem reunit administració i patronals i els diferents representants sindicals de la Concertada en les Illes Balears, per a continuar amb la negociació col-lectiva de la concertada: equiparació amb els docents de la pública al 100%, el 2n,3r, 4t i 5è sexenni, la paga de 25 anys del VI Conveni i el XIV Conveni d’atenció a la diversitat, jubilació parcial… entre altres temes.

EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA I NEGOCIACIÓ DE 2n, 3r, 4t i 5è SEXENNI

Segons Educació, tenint en compte l’increment del CRIB realitzat el setembre de 2018, quedarien pendents imports per arribar a l’equiparació retributiva i per tant es compromet a completar l’equiparació a 31 de desembre.

Des de USO entenem que l’equiparació s’ha de fer amb un funcionari sense triennis i sexennis, però que els complements presents a les taules salarials de l’ensenyament públic no formen part de la part exclosa del present acord i per tant la quantitat dels sexennis ha de ser la mateixa per a la concertada que a la pública: 127 euros/sexenni.

Amb tot això el que els sindicats de l’ensenyament concertat LIDERATS PER USO, sindicat majoritari en la concertada, hem proposat i s´ha acceptat , en principi, per la Conselleria és el següent:

 

ACORD SEXENNIS PAGAMENT
PRIMER SEXENNI  65,00 € 50% PAGAT
SEGON SEXENNI (+12) 65,00 € 50% SEPT. 2020
SEGON SEXENNI (+18) 65,00 € 50% SEPT. 2019
TERCER SEXENNI (+18) 50,00 € aprox. 30% aprox. SEPT. 2019

La Conselleria d’Educació i Universitat, es compromet a iniciar la negociació del pagament dels següents sexennis a partir de gener de 2020, prenent com a base la proposta conjunta presentada pels sindicats i liderada per USO.

PAGA 25 ANYS VI CONVENI I XIV CONVENI

Segons Educació, els sol·licitants del 2n i successius sexennis, hauran de manifestar per escrit la seva renúncia a reclamar en el futur el cobrament de la paga d’antiguitat de 25 anys del VI Conveni).

Des de USO i la resta de sindicats estem disposats a una negociació oberta de cobrament al llarg de la vida laboral del docent amb les següent premisses:

I. Reconeixement del dret.
II. Els docents que ja l’han generat els hi reconeixerà i tindrà la possibilitat de cobrar-la a una data acordada i amb un calendari d’abonament que s’ha d’incloure en la present negociació. (Disposició transitòria).
III. Els docents que generin la paga durant la vigència del VI i XIV Conveni podran optar entre sexennis o la paga de 25 anys.
IV. Aquest complement s’anirà actualitzant any a any atenent al concepte d’equiparació de l’i 100%.
V. Veiem més factible l’abonament progressiu de la paga de 25 anys que la supressió.

INCREMENT 2,25% IPC

A pesar que tampoc forma part de l’Acord de 2016, la Conselleria d´Educació i Universitat ha incorporat al pressupost de 2019 la previsió d’un increment de la nòmina dels professors i professores del 2,25% de l´IPC, de forma anàloga amb els empleats públics.

JUBILACIONS PARCIALS

Segons Educació, els canvis en la interpretació de la Seguretat Social, suposen un sobrecost inicialment no previst quan es va signar l’acord de 19 d’abril de 2018 sobre el finançament de les jubilacions parcials del professorat dels centres concertats en 2019, 2020, 2021.

En aquest sentit, la proposta passa per possibilitar les jubilacions parcials al 50% del professorat que reuneixi els requisits establerts per la normativa vigent, coincidint amb els mesos de setembre dels anys 2019, 2020 i 2021.
Per a la contractació del rellevista es requerirà que sigui del 75%. L’excés d’hores es *podrà compensar amb una redistribució horària coincidint amb l’inici del nou curs. Per facilitar el procés als centres més petits, es podran estudiar a determinats requisits de titulacions via comissió de titulacions.

ALTRES QÜESTIONS PROPOSADES PER USO A EDUCACIÓ.

• Pagagament dels mesos de juliol i agost als substituts. Des del nostre sindicat venim reclamant des de fa temps l’aplicació d’aquest punt.

• En l’última reunió amb Educació vàrem sol.licitar l’equiparació en el CRIB dels, orientadors amb els de el professorat de secundària: educació accepta incloure-la dins de la negociació global.

• Altres millores (mòduls despeses funcionament i CRIB, reducció majors 55 EI/EP, permisos paternitat, etc.): accepten incloure en l’acord que estem negociant el compromís d’iniciar la negociació a partir de gener de 2020.

Finalment USO ha sol·licitat que es garanteixi la continuïtat dels serveis de Gaspar Hauser que depenen d’Educació.

La setmana que ve es continuarà amb la negociació.

Us mantindrem informats.