Avui dijous dia 14 de març de 2019, s’ ha celebrat la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat.

Cal destacar els següents punts:

1. Paga de 25 anys i sexennis.

La Conselleria, a petició de USO, ha obert la possibilitat de plantejar noves propostes, ajustades al pressupost disponible, per fer possible la compatibilitat de l’abonament de la Paga Extraordinària de 25 anys d’antiguitat del VIè Conveni amb el pagament de nous sexennis als docents concertats.

USO, com a sindicat majoritari i com sempre ha fet durant aquesta negociació, elaborará una nova proposta amb les seves aportacions i les de la resta de la part social per a que puguin ser discutides en la propera Mesa prevista en un termini de 15 dies.

Des de USO celebram que la Conselleria ha obert la possibilitat de seguir negociant i de poder arribar a acords beneficiosos per a les treballadores i treballadors d’ aquesta xarxa educativa.

2. Jubilació parcial.

USO reivindica un esforç per a poder donar compliment a l’Acord aconseguit l’any 2016 sobre jubilacions parcials dels docents en pagament delegat.

Recordam que USO va presentar a la Conselleria un estudi que demostrava la viabilitat d’ aquest tipus de jubilacions, el qual facilitaria que es torni a estudiar segons la disponibilitat pressupostària per poder assumir l’acord de 2016.

A partir del mateix es faria possible l’accés a la jubilació parcial als docents amb pagament delegat que complissin amb les condicions d’aquest tipus de jubilació en els anys 2019, 2020 i 2021.

3. Orientadors a primària

Conselleria ha comunicat que, per motius pressupostaris, no serà possible complir, per al pròxim curs 2019/20, amb la implantació de la figura de l’orientador de primària a tots els centres que entraven a calendari i només es podrà dur a terme a 10 centres del total dels programats. se n’establiran criteris objectius. així i tot es preveu assolir la implantació completa durant el curs 2020/21.

Us manindrem informats.