FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

•AMPLIACIÓ PERSONAL ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

En el BOIB núm. 57, d’avui dijous, dia 11 de maig, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2017 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018.

Té per objecte la dotació addicional atenent el nombre d’alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d’alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d’alumnes que necessiten la intervenció d’un mestre especialista en audició i llenguatge (AL), així com aplicar els criteris generals de dotació d’acord amb les necessitats acreditades per cada centre per al curs 2017-2018.

 Els centres interessats a sol·licitar una dotació addicional de personal de suport per a l’atenció a la diversitat (PT, AL o AD) han de validar la sol·licitud mitjançant el GestIB, en el menú «Quota», «Previsió de recursos de suport educatiu», del curs 2017-2018.
 El termini per validar les sol·licituds al GestIB és de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.